Khối phòng ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG

 

1.      Văn phòng Công ty

2.     Ban Tài chính - Kiểm toán

3.     Ban Thư ký - Pháp chế

4.     Ban Kiểm soát Chất lượng

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: