Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Taseco có 05 thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh                             –  Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Minh Hải                               –  Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Ông Lê Anh Quốc                                      –  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Ông Phạm Anh Tuấn                                 –  Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

5. Bà Trần Thị Loan                                       –  Thành viên Hội đồng quản trị

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: