Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh                             –  Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Minh Hải                               –   Tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Lê Anh Quốc                                      –   Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Ông Đỗ Tuấn Anh                                      –  Thành viên Hội đồng quản trị

5. Bà Trần Thị Loan                                       –  Thành viên Hội đồng quản trị

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: