ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TASECO LAND 2022: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 2.700 TỶ ĐỒNG

Ngày 23/6/2022, tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: