HIỆP HỘI XÂY DỰNG NHÀ Ở HÀN QUỐC TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN TASECO

Ngày 8/7/2024, Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc gồm hơn 20 đại diện các lãnh đạo của các Tập đoàn tại Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng,...

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: