Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Cao Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ông Nguyễn Đức Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông Đặng Xuân Hiến – Thành viên Ban Kiểm soát

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: