Ban tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có 04 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Hải                                      –  Tổng giám đốc

2. Ông Đào Tiến Dương                                       –   Phó Tổng giám đốc

3. Ông Phạm Đức Long                                        –   Phó Tổng giám đốc

4. Ông Đỗ Việt Thanh                                           –   Phó Tổng giám đốc

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, LIÊN Kết: